Politika privatnosti

U našoj kompaniji, savesnost i zakonitost u poslovanju postavljena je kao imperativ, stoga uvažavajući zakonom zagarantovana prava naših klijenata, kroz ovaj tekst upoznajemo Vas sa načinom na koji su lični podaci koje nam poveravate zaštićeni.

Zakonodavstvo Republike Srbije obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti svakom licu na koga se ti podaci odnose, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo i status, imovisnko stanje, rođenje, obrazovanje, društevni položaj ili druga lična svojstva.

Ova politka privatnosti sačinjena je u svemu u skladu sa ZAKONOM o zaštiti podataka o ličnosti ( Sl.glasnik RS br 87/2018 od 13 novembra 2018)  i našim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako bi Vaš pristanak za obradu ličnih podataka bio punovažan, odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nalažu nam da Vam predočimo sledeće:

– identitet i kontakt podatke rukovaoca, kao i njegovog predstavnika, ako je on određen

– kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako je ono određeno

– svrhu nameravane obrade

– pravni osnov za obradu

– rok čuvanja podataka o ličnosti

– listu Vaših prava u vezi sa obradom podataka

– način ostvarivanja i zaštitu Vaših prava

Lični podaci koji vas identifikuju i za koje  imate mogućnost da nam ih  saopštite bilo lično bilo putem određenih sredstava komunikacije ( mejlom, kontakt obrascem, telefonom ) su npr: Vaše ime i prezime/naziv kompanije,  grad u kome živite/sediše, adresa stanovanja, e-mail adresa, kontakt telefon , poruka određenog sadržaja (upit, pohvala, sugestija ) i sl.

Stoga, pre nego što ostavite Vaše podatke i date pristanak za njihovu obradu, molimo Vas da pažljivo pročitate tekst koji sledi.

Ukoliko nas kontaktirate putem naše web stranice odnosno mejla, objavljivanjem ove politke privatnosti na web sajtu naše kompanije CLEAN AIR SOLUTION DOO smatraće se da ste sa istom upoznati, da je razumete i prihvatate.

ODGOVORNO LICE ( RUKOVALAC PODATAKA ) 

Ukoliko ste planirali ili već imate poslovnu saradnju sa našom kompanijom te budete želeli da nam poverite izvesne lične podatke, time smo upravo mi i odgovorni da iste čuvamo kao poverljive koristeći odgovarajuće tehničke, organizacione i sigurnosne mere i obrađujući ih samo u skladu sa utvrđenom svrhom koju Vam predočavamo putem ovog teksta.

Kada kažemo MI, pod time podrazumevamo :

CLEAN AIR SOLUTION Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, Beograd

Sedište kompanije: Bulevar maršala Tolbuhina 42, Novi Beograd

Matični broj: 20600624

tel. 011/269-00-95

e-mail: office@cleanairsolution.rs

Dakle, mi kao kompanija Clean Air Solution DOO Novi Beograd smo odgovorni za zaštitu Vaših podataka koje nam eventualno odlučite poveriti u cilju poboljšanja naše komunikacije sa Vama odnosno u cilju zaključenja ugovora, te primenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, a sve da bismo zaštitili Vaše podatke od neovlašćene i nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Kontakt podaci lica naše kompanije zaduženo za zaštitu i obradu podataka o ličnosti :
Tijana Živković,  tijana@cleanairsolution.rs  | www.cleanairsolution.rs, tel. (+381) 0607670009)

SVRHA PRIKUPLJANJA I DALJA OBRADA PODATAKA

U skladu sa čl. 23, st.1 tač.3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dužni smo da  Vas upoznamo u kom cilju odnosno u koju svrhu prikupljamo Vaše lične podatke i na koji način ih tretiramo.

Podatak o ličnosti, prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, jeste svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime  i identifikacioni broj, podaci o lokaciji, identifikatori u elektronskim komunikacionim mrežama, jedno ili više obležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog , kulturnog i društvenog identiteta.

Podatke koji se odnose na Vas i koje nam ostavljate elektronskim putem ( putem mejla office@cleanairsolution.rs ili putem kontakt obrasca koji možete naći na našem web sajtu www.cleanairsolution.rs ) obrađivaće se isključivo radi ostvarivanja marketinških aktivnosti naše kompanije koje preduzimamo radi uspešnijeg pružanja usluga . Primera radi, slanje promotivnog materijala koji bi Vas mogao interesovati ( newsletter ); blagovremeno obaveštavanje o aktuelnim dešavanjima u našoj kompaniji; odgovaranje na Vaše upite, sugestije, kritike i sl. Da bismo bili što uspešniji tržišni subjekt, težimo ka tome da budemo u stalnom i što boljem kontaktu sa Vama, našim klijentima. Trudimo se da osluškujemo Vaše potrebe i rukovodeći se njima osmislimo što interesantnije proizvode koje ćemo vam potom plasirati na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko izrazite nameru da zaključite ugovor sa našom kompanijom, podaci koji budu neophodni da nam ih saopštite, biće obrađivani samo u svrhu realizacije ugovora i čuvani kao poslovna tajna.

Mi smo dužni obrađivati Vaše podatke samo u skladu sa svrhama koje smo u prethodnim redovima naveli. i to samo u onoj meri koja je neophodna  za ostvarivanje svrhe obrade.

Izuzetno, imamo zakonsko pravo ( čl.12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ) da Vaše podatke obrađujemo i u sledeće svrhe:

– radi poštovanja naših pravnih obaveza

– radi zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica

– radi ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose

Ukoliko odlučite da nam svoje podatke ostavite u prethodno navedene svrhe, dužni ste da se postarate da oni budu istiniti i potpuni.

Ako je došlo do promene istih, molimo Vas da nas bez odlaganja o tim promenama izvestite. 

DOBROVOLJNOST DAVANJA PODATAKA

Mi ne sakupljamo i ne obrađujemo Vaše podatke bez Vašeg slobodno izraženog pristanka i saglasnosti kao što to mogu da čine organi vlasti radi obavljanja svojih zakonom određenih nadležnosti.

Vaša slobodno data saglasnost za obradu ličnih podataka predstavlja naš pravni osnov po kome te podatke obrađujemo u svrhu sa kojom smo Vas upoznali.

Podatke nam možete dostaviti pismeno ili usmeno na zapisnik.

Da li ćete i u kojoj meri Vaše podatke ostaviti, zavisi od Vas. To je Vaše pravo a nikako obaveza. Ipak, ukoliko se za to odlučite , Vaša obaveza jeste da isti budu tačni i potpuni.

Vaša saglasnost za obradu ličnih podataka nam je na raspolaganju u vremenskom periodu od 5 godina ako je pre toga ne opozovete. Rok od 5 godina saglasan je odredbama Zakona o računovodstvu.

U slučaju da kompanija izrazi opravdanu sumnju u verodostojnost identiteta lica koje ostavlja podatke o sebi, zadržavamo pravo da zatražimo od tog lica dodatne informacije potrebne za potvrdu identiteta tog lica.

OPOZIV PRISTANKA 

U svakom momentu Vaš pristanak za obradu ličnih podataka možete opozvati u celini iili delimično.

Opoziv možete dati u pismenom obliku ( klikom na odgovarajući link koji se nalazi direktno u svakom marketinškom mejlu kompanije, slanjem e-maila kompaniji , putem pošte, i sl.) odnosno usmeno tj.lično u sedištu kompanije što će biti zabeleženo u zapisniku o opozivu.

Po prijemu opoziva, obavezni smo da prekinemo svaku dalju obradu Vaših podataka  i  iste trajno izbrišemo. Ukratko, obrada Vaših podataka sa naše strane više neće biti dozvoljena. Ipak, Vaš opoziv neće uticati na dopuštenost obrade koju smo vršili pre nego što smo primili Vaš opoziv.

Ukoliko budete želeli, Vaše lične podatke i pristanak za korišćenje u navedenu svrhu nam u svako doba možete ponovo proslediti.

VAŠA PRAVA

Vaša prava prema nama su sledeća:

  • traženje na uvid podataka koji se na Vas odnose a to podrazumeva – pregled, čitanje i slušanje podataka kao i pravljenje zabeležaka
  • traženje kopije podataka koji se odnose na Vas u zavisnosti od oblika u kome se informacija nalazi ( fotokopija, audio kopija, video kopija, digitalna kopija i sl.); troškove izdavanja istih snosite Vi
  • zahtevanje ispravki, dopuna, ažuriranja, brisanja, prekid i privremenu obustavu obrade podataka
  • opoziv saglasnosti za obradu podataka
  • pravo na prigovor povereniku za zaštitu podataka naše kompanije
  • pravo na žalbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

IZMENA POLITKE PRIVATNOSTI

Naša kompanija zadržava pravo da promeni u celosti ili delimično ovu Politiku.

O svim promenama dužni smo da Vas informišemo blagovremeno putem e-maila ili objavljivanjem na našem web portalu.

Ukoliko koristite bilo koji sadržaj na našoj web stranici www.cleanairsolution.rs  smatraće se da ste upoznati sa ovom politikom.